• 2009-06-23

Digitalizacja. Byty wirtualne zbiorów muzealnych i dzieł sztuki

23 czerwca 2009 roku | Centrum Promocji Informatyki w Warszawie

Podczas konferencji, której organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki w Warszawie, odędą się liczne wykłady poruszające ważne kwestie  dotyczące zbiorów muzealnych i dzieł sztuki oraz wykorzystania nowych technologii informatycznych w procesie archiwizacji. Do grona wykladowców zostali zaproszeni: prof. Dorota Folgi-Januszewskiej, UKSW w Warszawie; Agnieszka Jaskanis z Muzeum Archeologicznego; Anna Kuśnierowicz-Król z Zamku Królewskiego w Warszawie; dr Henryk Hollender, WSHiP; Michał Szkopiński, Jarosław Czuby z Narodowego Instytutu Audiowizualnego; Tymoteusz Pruchnik, Romuald Rykiert.

Materiały promocyjne organizatora

Materiały promocyjne organizatora

Szczegółowy program konferencji 23 czerwca 2009 roku

10:00 Rozpoczęcie konferencji, przedstawicie programu

10:10 Wykład inauguracyjny: Nowe i stare funkcje muzeów z wykorzystaniem technologii informatycznych: aspekty informacyjne, prawne, etyczne i ekonomiczne,  Prof. UKSW dr hab. Dorota Folga-Januszewska - Kierownik Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • W wykładzie zostaną poruszone takie zagadnienia jak: tradycyjne funkcje muzeów – kolekcjonerstwo, opieka nad zbiorami i konserwacja, naukowe opracowanie zbiorów, organizacja wystaw stałych i czasowych, studyjne formy udostępniania zbiorów, publikacje i wydawnictwa, edukacja, architektura muzealna, bezpieczeństwo oraz nowe funkcje muzeów – udostępnianie zbiorów cyfrowych, repozytorium dziedzictwa niematerialnego, zaawansowane metody badań biologicznych, biochemicznych, fizykochemicznych w konserwacji (oprogramowanie), badania archeologiczne i lokalizacja satelitarna w dokumentacji, funkcje społeczne i socjalne (zajęcia dla osób niepełnosprawnych, terapie), edukacja on-line, tworzenie multimedialnych przestrzeni społecznych, publikacje multimedialne, nadzór transmisyjny nad obiektami i wnętrzami. Tworzenie, konserwacja, up-grade i utrzymywanie baz danych.
 • Ponadto w wykładzie poruszone zostaną aspekty informacyjne, prawne, etyczne i ekonomiczne, takie jak: przepływ i struktura obiegu informacji w nowych muzeach, dostosowanie prawa do informatycznej koncepcji muzeum, etyka informacji i przekazu; bezpieczeństwo informacji; wpływ inwestycji informatycznych na sytuację finansową muzeum (nakłady i przychody, metody planowania długoterminowego); wirtualizacja a frekwencja; koncepcja procesualnego zarządzania muzeum jako skutek wprowadzania technologii informatycznych.

11:00 Wykład: Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej (SSWIM) – standard ogólnopolskiej bazy o obiektach muzealnych, Agnieszka Jaskanis - Muzeum Archeologiczne w Warszawie

 • Wykład dotyczyć będzie historii standardu i projektu SSWIM, zasad opracowania standardu SSWIM oraz istotnych elementów w planowaniu standaryzacji informacji muzealnej.

11:40 Prezentacja Partnera Merytorycznego Konferencji: Digitalizacja w praktyce muzealnej, Krzysztof Komorowski - IT Consulting Manager IBM Polska

12:10 Przerwa, poczęstunek

12:30 Wykład: Reprezentacja cyfrowa dzieła sztuki – zagadnienia udostępniania na przykładzie kolekcji kartograficznej, Anna Kuśmidrowicz-Król - Zamek Królewski w Warszawie

 • Wykład dotyczyć będzie cyfrowego zapisu obrazu – możliwości i wykorzystania w kontekście dokumentowania i udostępniania zbiorów muzealnych, technik multimedialnych – perspektywa rozwojowa dla współczesnego muzealnictwa na przykładzie kolekcji zabytkowych map w formacie cyfrowym, aspektów  funkcji i roli map w budowaniu dziedzictwa kulturowego.
 • W wykładzie poruszone zostanie zagadnienie aktulanych możliwości technicznych w zakresie cyfrowej dokumentacji zabytkowych map i przetwarzania uzyskanych informacji oraz oferowania dostępu do tych zasobów, a także przedstawione zostaną cele budowania cyfrowej bazy danych oraz perspektywa stworzenia interfejsu umożliwiającego nowoczesną eksplorację zasobów kolekcji kartograficznych z uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań merytorycznych.

13:10 Wykład: Obiekty zabytkowe w polskich bibliotekach cyfrowych, dr Henryk Hollender, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

W wykładzie poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Archiwa, biblioteki, muzea – sojusz polityczny czy funkcjonalny?
 • Biblioteki cyfrowe – ochrona poprzez cyfryzację czy ochrona poprzez organizację?
 • Sztuka wydawnicza, fotografia i sztuki plastyczne, historia nauki i techniki jako typowe klasy obiektów w bibliotekach cyfrowych.
 • Jak prezentować obiekty muzealne? Biblioteki cyfrowe i ich obietnica.

13:40 Prezentacja: Elektroniczne archiwum dzieł sztuki – wykorzystania systemu informatycznego firmy Oracle do kompleksowego zarządzania zbiorami muzealnymi, Jarosław Stakuń, Architekt Rozwiązań Middleware w Oracle Polska

 • Prezentacja dotyczyć będzie koncepcji archiwum elektronicznego, w szczególności sposobów przechowywania elektronicznych dokumentów, zarządzania multimediami – cyfrowe wersje dzieł sztuki, bezpiecznego dostępu do zasobów. W prezentacji zostanie poruszone zagadnienie dotyczące udostępniania zasobów muzealnych w Internecie: publikowanie wersji elektronicznych dzieł sztuki w portalach internetowych, wymiana informacji pomiędzy ośrodkami muzealnymi, kompleksowe wykorzystanie portalu internetowego: prezentacja, reklama, promocja, sprzedaż. Poruszona zostanie również kwestia zarządzaniem oryginałami w systemie informatycznym: lokalizacja dzieł sztuki i ich przenoszenie, udostępnianie oryginałów innym podmiotom – system wypożyczeń i zwrotów oraz wdrożenia procedur konserwatorskich w elektronicznym archiwum.

14:10 Przerwa

14:30 Wykład: Wiarygodność zabytku lub dzieła sztuki w postaci wirtualnej – aspekty prawne, Jarosław Czuba – z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego

 • Najważniejsze zagadnienia poruszane w wykładzie: muzealia i zabytki – wprowadzenie, postać cyfrowa – konsekwencje prawne digitalizacji, Czy warto to oglądać? - wiarygodność cyfrowych postaci dzieł sztuki, digitalizacja zbiorów audiowizualnych – nowa perspektywa.

15:10 Prezentacje case – study: Opracowanie koncepcji i oprogramowanie projektu informatycznego, przenoszącego zbiory muzealne Muzeum Powstania Warszawskiego na platformę internetową, Tymoteusz Pruchnik - Muzeum Powstania Warszawskiego

 • System Portalowy WWW Muzeum Narodowego w Krakowie zintegrowany z systemem wspierającym działania marketingowe i promocyjne, rezerwację i płatności, sklep internetowy, Romuald Rykiert - Muzeum Narodowe w Krakowie

16:10 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Formularz zgłoszeniowy dla osób które dowiedziały się o wydarzeniu z powyższego źródła informacji:  www.cpi.com.pl/imprezy/2009/bw/formularz_pr.php

23 czerwca 2009 r.
Sala konferencyjna im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa, ul. Grzybowska 79 (wejście od ul. Przyokopowej, budynek po prawej stronie, wejście przy masztach, parter).

Dodaj komentarz