• 2009-08-24

Aspekty prawne digitalizacji i wirtualizacji instytucji kultury

26 sierpnia 2009 roku | Centrum Promocji Informatyki w Warszawie

Aspekty prawne digitalizacji i wirtualizacji zbiorów muzealnych, galerii, archiwów i innych instytucji kultury będą tematem XV edycji seminarium z cyklu: Digitalizacja. Seminarium jest organizowane przez  Centrum Promocji Informatyki w Warszawie. Cykl wykładów poświęcony będzie kwestiom prawnych związanym ze stosowaniem nowych technologii w procesie archiwizacji zbiorów tworzonych przez instytucje kultury. Obrady seminarium prowadzić będzie prof. dr hab. Ewa Nowińska z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W seminarium udział wezmą m.in.: dr Sybilla Stanisławska – Kloc z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Marek Bukowski z  kancelarii Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.

Materiały promocyjne organizatora

Materiały promocyjne organizatora

Program konferencji 26 sierpnia 2009 roku

Godz.: 10.00 - Uwarunkowania prawne digitalizacji i wirtualizacji zbiorów – czyli jak działa prawo w stosunku do utworów elektronicznych i jak korzystać z cudzych utworów bez naruszania praw autorskich (prawo autorskie i prawa pokrewne, ustawa o muzeach, ustawa o ochronie zabytków, kodeks cywilny, prawo międzynarodowe, regulacje prawne Unii Europejskiej)

  • Wykład będzie poświęcony podstawom prawnym ochrony utworów na przykładzie prawa polskiego i regulacji unijnych. Przedstawiona  zostanie charakterystyka utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które są tworzone oraz wykorzystywane w muzeach, galeriach, archiwach, i innych instytucjach kultury. Zaprezentowane zostaną podstawowe zasady ochrony utworów: treść praw osobistych, treść praw majątkowych, czas trwania praw majątkowych. Poruszony zostanie problem domeny publicznej a także zasad digitalizacji zbiorów czy udostępniania cyfrowych (zdigitalizowanych) wersji utworów. Wykład będzie także dotyczył kwestii korzystania z utworów osieroconych i katalogowania i naukowego opracowywania zgromadzonych zbiorów (np. rekonstrukcje utworów) a prawo autorskie. Panel ten poprowadzi dr Sybilla Stanisławska-Kloc (Instytut Prawa Własności IntelektualnejUniwersytetu Jagiellońskiego)

Godz.: 11.30 – przerwa

Godz.: 11.45  Utwór audiowizualny a domena publiczna, na którym poruszona zostanie kwestia pojęcia utworu jako podmiotu prawa autorskiego, dozwolonego użytku publicznego w instytucjach kultury (w muzeach, galeriach i bibliotekach).

  • W trakcie wykładu przeanalizowana zostanie kwestia warunków korzystania z utworów objętych ochroną w ramach dozwolonego użytku i zakres uprawnionych działań przy dokumentowaniu zbiorów. W tej części seminarium podjęty będzie problem rozpowszechniania utworów w ramach dozwolonych licencji, kwestia prawa cytatu i przedruku w działalności artystycznej, realizowanej w formie elektronicznej, prawa autorskiego do zdjęć i konsekwencji naruszeń tego prawa. Pieczę nad tą częścią konferencji sprawować będzie prof. dr hab. Ewa Nowińska z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Godz.: 13.15  przerwa

Materiały promocyjne organizatora

Materiały promocyjne organizatora

Godz.: 13.45   Sposoby nabywania praw autorskich z uwzględnieniem specyfiki działania instytucji upowszechniania kultury i nauki.

  • Prezentacja ta dotyczyć będzie kwestii zależności prawa autorskiego do utworu a prawa własności egzemplarza utworu. Poruszona zostanie kwestia uzyskiwania prawa na podstawie umów licencyjnych i umów przenoszących autorskie prawa majątkowe: charakterystyka umów licencyjnych i przenoszących, podstawowe zasady konstruowania umów autorsko-prawnych. Omówione zostanie zagadnienie obowiązku specyfikacji pól eksploatacji w odniesieniu do cyfrowych sposobów korzystania z utworów, nabywania praw do utworów pracowniczych. Z prawnego punktu widzenia przeanalizowana zostanie kwestia uprawnienia instytucji naukowych do utworów naukowych stworzonych w ramach stosunku pracy. Autorem referatu będzie dr Marek Bukowski z Bukowski i Wspólnicy Kancelarii Prawnej Sp.k.

Godz.: 16.00 zakończenie seminarium

26 sierpnia 2009 roku, Warszawa

Dodaj komentarz