• 2010-05-31

Siła Sztuki

Od 16 lipca do 25 sierpnia 2010 roku | Lwów

Projekt Siła Sztuki składa się z dwóch współzależnych części: wystawy dzieł z kolekcji sztuki współczesnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Lwowskim Pałacu Sztuki oraz sympozjum poświęconego kolekcjonowaniu sztuki współczesnej i ochronie dziedzictwa kulturowego w krajach, w których dokonują się dynamiczne przemiany polityczne i społeczne, na bazie sytuacji w Polsce i na Ukrainie.

Plakat projektu Siła Sztuki

Punktem odniesienia dla konferencji jest idea programu Znaki Czasu, na bazie której zostały zbudowane regionalne kolekcje sztuki współczesnej w Polsce. Celem projektu jest prezentacja sztuki współczesnej oraz dzielenie się dokonaniami mającymi wpływ na rozwój kultury, w szczególności wpływ na gromadzenie dzieł sztuki w postaci kolekcji, które są własnością społeczną. Zadanie ma charakter trans-kulturowy.

Założeniem sympozjum jest dzielenie się dobrą praktyką, która umożliwia równoległe i powiązane – społeczne i państwowe, działania na rzecz ochrony i gromadzenia dziedzictwa kulturowego. Celem sympozjum jest promocja polskich dokonań w dziedzinie innowacji, które mają wpływ na rozwój kultury europejskiej i światowej. Uczestnicy będą analizować działalność regionalnych stowarzyszeń tworzących kolekcje sztuki współczesnej w Polsce w szerszym kontekście, a także zastanawiać się w dialogu z partnerami z Ukrainy na ile taki model może być uniwersalny i jakie są możliwości jego adaptowania w innych społeczeństwach, systemach politycznych i gospodarkach.

Bardzo istotnym celem sympozjum jest próba stworzenia wspólnej platformy, na której mogłaby dokonywać się wymiana doświadczeń w zakresie badania, analizowania i tworzenia rynków sztuki współczesnej. Do udziału w sympozjum zostali zaproszeni m.in. Olexandr Butsenko, Łukasz Guzek, Oleksandr Hrycenko, Piotr Kosiewski, Wojciech Kozłowski, Piotr Lisowski, Piotr Majewski, Zenoviy Mazuryk, Jerzy Onuch, Katarzyna Poźniak, Jarosław Suchan, Vita Susak, Monika Szewczyk oraz przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W sympozjum weźmie udział około 20 prelegentów z Polski i Ukrainy, a dodatkowo kilkunastu obserwatorów z głównych ośrodków kulturalnych w całej Ukrainie. Po sympozjum zostanie wydana publikacja, która poza referatami będzie zawierać dodatkowe teksty i opracowania.

Kanwą projektu jest związek aktualnej sytuacji na Ukrainie z niedawnymi polskimi problemami w zakresie promocji sztuki i jej kolekcjonowania. Niedobór odpowiednich programów umożliwiających finansowe wsparcie rozwoju sztuki oraz niska świadomość społeczna w obu krajach, spowodowały w ostatnich latach prawie zupełny zanik działań kolekcjonerskich, w szczególności gromadzenia sztuki współczesnej.

Do tego dołożyło się rynkowe wypływanie dzieł sztuki za granicę oraz emigracja samych artystów. Po okresie głębokich zmian politycznych i ustrojowych, w obu narodach pojawiła się potrzeba zmian jakościowych w kulturze, która powoli i na różne sposoby materializuje się. Wzajemne wspieranie się Polski i Ukrainy we wspólnych wysiłkach mających na celu gruntowną zmianę sytuacji jest zasadne, potrzebne i niezwykle wartościowe.

Na wystawę w Lwowskim Pałacu Sztuki składają się dzieła polskich artystów pochodzące z lubelskiej kolekcji sztuki współczesnej gromadzonej przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Większość prezentowanych prac została stworzona przez najwybitniejszych polskich twórców, wnoszących trwały wkład w kulturę europejską i światową. Ekspozycja będzie wyjątkową okazją do zwrócenia większej uwagi zagranicznych odbiorców na osiągnięcia współcześnie żyjących polskich artystów, zarówno uznanych, jak i młodych, ale odnoszących już sukcesy na arenie międzynarodowej.

Leon Tarasewicz, bez tytułu

Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych obejmuje szeroki i zróżnicowany przegląd sztuki polskiej ostatniego półwiecza, ukazując złożony obraz artystycznych kontynuacji i reinterpretacji. Wśród zgromadzonych dzieł znajdują się m.in. prace malarskie Włodzimierza Borowskiego, Mikołaja Smoczyńskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Sławomira Marca – dotykające granic obrazu; Zbigniewa Warpechowskiego stanowiące swoistą reinterpretację tematu martwej natury; Tomasza Tatarczyka oddziałujące plastyczną sugestią pejzażu, a także prace konceptualne Stanisława Dróżdża, Jarosława Kozłowskiego, Dariusza Korola – będące poszukiwaniami w obrębie języka i kodu sztuki.

Rozległy dział lubelskiej kolekcji obejmuje artystyczne instalacje, ukazujące aktualne poszukiwania wywodzące się z tradycji obiektów – Mirosław Bałka, Leon Tarasewicz, Jerzy Bereś, Koji Kamoji, Tomasz Ciecierski. Kolejny obszar, nieustannie i konsekwentnie rozbudowywany, zajmują zapisy wideo, odnoszące się do kreowanych sytuacji, działań, performanców, zapisów przestrzennych aranżacji, w tym realizacje Grzegorza Kowalskiego, Jana Świdzińskiego, Zbigniewa Warpechowskiego i Tomasza Stańki, Janusza Bałdygi, Zygmunta Piotroskiego, Krzysztofa Zarębskiego, Ewy Zarzyckiej, Grupy Sędzia Główny.

Wśród projekcji wideo i fotograficznych montaży ważne miejsce zajmują prace podejmujące obserwację współczesnej przestrzeni społecznej – Józef Robakowski, Cezary Bodzianowski, Zofia Kulik, Dominik Lejman, Krzysztof Pruszkowski. Poza wymienionymi, udział w wystawie weźmie wielu innych uznanych artystów młodego i średniego pokolenia, w sumie 56 twórców, prezentujących ponad 150 dzieł artystycznych różnych gatunków sztuki – obrazów, fotografii, obiektów, instalacji, filmów artystycznych, filmowych zapisów performance, prac multimedialnych oraz działań konceptualnych – również powstających specjalnie do wystawy we Lwowie, a odnoszących się do spuścizny muzealnej Polski i Ukrainy.

Natalia LL, "Ultima thule"

Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych pokazując złożony, wielowymiarowy charakter sztuki ostatnich dekad, ma ambicje kształtowania obrazu historii, jak i wykreślania kontekstów współczesności. W ramach prezentacji lubelskiej kolekcji we Lwowie sztuka współczesna ukazana jest jako teren eksploracji obszarów pogranicznych sztuk wizualnych, w ramach tego tematu przedstawione są różne wątki podejmowane przez artystów kolekcji.

Ukazanie sztuki polskiej ostatniego półwiecza, podejmującej i problematyzującej temat granicy okazuje się intrygującym spojrzeniem dzisiaj, w czasie nieustannych przekształceń i przemieszczeń granic we współczesnej Europie. Z kolei odniesienie do siły sztuki zawarte w tytule projektu uświadamia, jak istotne i wręcz niezbędne jest stymulowanie i katalizowanie poprzez sztukę wszelkich przemian i przewartościowań. Wykorzystanie sprawczej i ożywczej siły sztuki do budowania tożsamości społecznej, kształtowania wyobraźni i wzmacniania hierarchii wartości.

Na miejsce realizacji wystawy zostały wybrane sale Lwowskiego Pałacu Sztuki, ponad 3 tys. m2 powierzchni. Potencjał tej instytucji, stworzonej w celu wspierania współpracy pomiędzy regionami Ukrainy – obecnie nie spełniającej pokładanych w niej nadziei – daje ogromne możliwości ekspozycyjne i promocyjne dla realizacji zadania. Lwowski Pałac Sztuki jest usytuowany w centrum miasta, co gwarantuje pełną dostępność wystawy.

Przestronne i wielofunkcyjne przestrzenie Lwowskiego Pałacu Sztuki umożliwiają zastosowanie różnorodnych metod prezentacji, w tym w szczególności dają sposobność do oryginalnego łączenia tradycyjnych sposobów z działaniami multimedialnymi. Pomieszczenia usytuowane na górnych kondygnacjach są oświetlone światłem dziennym (poprzez świetliki w dachu), będą umieszczone tam prace malarskie i fotografie, natomiast kondygnacje dolne toną w półmroku, co zostanie wykorzystane do zaaranżowania multimedialnych projekcji filmowych oraz zaprezentowania obiektów i instalacji oświetlonych światłem sztucznym. Tak zrealizowana ekspozycja będzie zarówno atrakcyjna wizualnie, jak i umożliwi lepszy odbiór prezentowanych dzieł sztuki.

Siła Sztuki
Lwowski Pałac Sztuki we Lwowie
Nowy termin realizacji wydarzenia:
wystawa odbędzie się w dniach 16 lipca – 15 sierpnia 2010.
natomiast sympozjum zostanie zorganizowane w dniach 23-25 sierpnia 2010.

Dodaj komentarz