• 2013-09-22

Integracje – Mediacje

Od 1 do 6 października 2013 roku | Warsztaty Kultury w Lublinie

2-6 października

 • Bazar Wschodnich Wydawnictw, Centrum Kultury w Lublinie ( korytarze)
 • wystawa fotografii ulicznej Eastreet, Korytarz Centrum Kultury, II piętro
 • wystawa Ukraiński Zriz. Liman.2013 – triennale współczesnej sztuki ukraińskiej, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, Galeria LTZSP, ul. Lipowa 13, Galeria Gardzienice, ul. Grodzka 5a
I Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, Lublin 2011, fot. Tomasz Kulbowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

I Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, Lublin 2011, fot. Tomasz Kulbowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ponadto w dniach 4-6 października w Lublinie odbędzie się Kongres Kultura dla Partnerstwa Wschodniego. Kongres będzie miejscem konkretnych działań kulturowych oraz czasem na wypracowanie sposobów realizacji wizji wspólnej przestrzeni kulturowej: Europy bez podziału na Unię Europejską i Partnerstwo Wschodnie.

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego doprowadził do wyrażenia realnych potrzeb kultury krajów Partnerstwa Wschodniego. Organizatorzy drugiej edycji Kongresu pragną stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi i twórczości dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Obrady i warsztaty przygotowujemy odwołując się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Ucieka się tu od typowego modelu konferencyjnego i akademickiego o twardo zdefiniowanej strukturze pionowej, opartej na cyklu referatów, która nie oferuje zbyt wiele przestrzeni do dyskusji. Zamiast tego uczestnikom Kongresu proponowana jest struktura pozioma, oparta na założeniach równoprawnych spotkań roboczych i warsztatów.

Na Kongresie spotkają się twórcy, myśliciele, organizatorzy i praktycy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi zaangażować się w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Podczas Kongresu znajdzie się także miejsce i czas na wzajemne poznawanie się i przedstawienie dobrych praktyk.

Oblicza kultury nowych technologii – seminarium postmindware, Festiwal Integracje – Mediacje w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Oblicza kultury nowych technologii – seminarium postmindware, Festiwal Integracje – Mediacje w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obszary tematyczne Kongresu

Kultura zaangażowana społecznie:

 • wspieranie procesów prodemokratycznych
 • kultura niezależna a społeczeństwo obywatelskie a instytucje państwowe
 • współpraca: twórcy kultury – samorządy lokalne – organizacje pozarządowe
 • miasto jako środowisko dynamicznych zmian kulturotwórczych
 • kultura dla rozwoju małych ojczyzn na prowincji
 • decentralizacja kultury
 • prospołeczne praktyki kultury, zbiorowa wyobraźnia
 • sztuka a polityka
 • globalne/lokalne
 • instytucjonalizacja sztuki i kultury
 • włączająca rola kultury – działania na obszarach/ w środowiskach zagrożonych wykluczeniem

Kultura dla rozwoju:

 • od art & business do culture & business
 • przemysły kreatywne i ekonomika kultury
 • finansowanie kreatywności
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • kreatywne technologie, polityki, strategie miast i regionów
 • społeczeństwo kreatywne a nowe formy duchowości
 • crowdfunding
 • kultura jako 4 filar zrównoważonego rozwoju – kreatywność i innowacyjność

Kultura nowych kompetencji:

 • kształcenie nowych twórców kultury dla rozwoju i zmiany społecznej
 • kształcenie kompetencji międzykulturowych, interdyscyplinarnych
 • kompetencje niezbędne dla zmiany społecznej
 • projektowanie edukacji medialnej (programy edukacyjne, wykluczenia społeczne, otwarta kultura)
 • formy kształcenia nowych kompetencji i kształcenie niezależne (szkoły liderów, szkoły letnie, warsztaty, edukacja on-line)
 • kompetencje menadżerskie i zdrowa konkurencyjność
Wschodnie Dźwięki, Festiwal Integracje – Mediacje w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wschodnie Dźwięki, Festiwal Integracje – Mediacje w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kultura nowych technologii:

 • cyfryzacja jako wyzwanie kulturowe (rozwój technologiczny jako priorytet społeczny, Europa dwóch prędkości technologicznych)
 • estetyka i ekologia techniki (sztuka mediów, zwrot energetyczny, ekologia a komunikacja i media)
 • wykorzystanie nowych technologii w praktykach kulturowych
 • kultura jako środowisko komunikacji i mediów
 • kulturalne manifestacje technologii mediów
 • nowe technologie a uspołecznienie kultury
 • kształcenie kompetencji związanych z nowymi mediami

Kultura i tożsamość:

 • europejska tożsamość Wschodu
 • dialog kulturowy Wschodu i Zachodu – perspektywa przyszłości
 • tworzenie dużych narracji miejskich i regionalnych poprzez zintegrowane działania kulturowe
 • nowe formy duchowości w świecie poprzemysłowym, postsowieckim i ponowoczesnym
 • tożsamość kulturowa – problem współczesnej samoidentyfikacji kulturowej
 • polityka pamięci i zapomnienia

Dodaj komentarz